موقعیت پروژه : شهر کاشمر
کارفرما: شرکت گاز خراسان رضوی
تاریخ تهیه ی طرح : ۱۳۹۰
کاربری: اداری